American Diabetes Association
Browse
200921-supplementary-final.pdf (278.85 kB)

A Low Frequency Genetic Variant in the Hepatic Glucokinase Gene is Associated with Type 2 Diabetes and Insulin Resistance in Chinese Population

Download (278.85 kB)
figure
posted on 2020-12-10, 18:10 authored by Ada AdminAda Admin, Yumin Ma, Yingying Luo, Siqian Gong, Xianghai Zhou, Yufeng Li, Wei Liu, Simin Zhang, Xiaoling Cai, Qian Ren, Lingli Zhou, Xiuying Zhang, Yanai Wang, Xiuting Huang, Xueying Gao, Mengdie Hu, Xueyao Han, Linong Ji

Funding

National Key Research and Development Program (2016YFC1304901), Beijing Science and Technology Committee Funding (Z141100007414002 and D131100005313008), and the National High-Technology Research and Development Program of China (863 Program 2012AA02A509).

History